Obvestila

Enkratni solidarnostni dodatek za brezposelne v času Covida-19

Ste izgubili zaposlitev zaradi posledic epidemije koronavirusa in se še niste znova zaposlili? Uveljavljate lahko enkratni solidarnostni dodatek za brezposelne na podlagi Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (PKP8).

Omenjeni zakon je bil v Uradnem listu RS (15/2021) objavjavljen 4. 2. 2021, veljati pa je začel naslednji dan po objavi, to je v petek, 5. 2. 2021. 
 

Koliko znaša dodatek?

Enkratni solidarnostni dodatek, ki ga omogoča PKP8, se vam prizna v višini enkratnega zneska 150 EUR neto. 

Dodatek se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih o pravicah iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči. Od enkratnega solidarnostnega dodatka za brezposelne se ne plača dohodnina.
 

Kdo je upravičen do dodatka?

Do enkratnega solidarnostnega dodatka ste upravičeni brezposelni, ki:

  • ste bili na dan uveljavitve PKP8, to je 5. 2. 2021, vpisani v evidenco brezposelnih in
  • ste od 12. 3. 2020 do uveljavitve PKP8, to je do 5. 2. 2021, izgubili zaposlitev, pri čemer vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji (kot določa Zakon o urejanju trga dela – ZUTD), ter
  • na dan uveljavitve PKP8, to je 5. 2. 2021, še niste sklenili pogodbe o zaposlitvi ali še niste pričeli opravljati dela na podlagi drugega pravnega razmerja, ki omogoča vključitev v obvezno zavarovanje za brezposelnost, ali se še niste vpisali v register kot samozaposleni.

Enkratni solidarnostni dodatek se vam izplača ne glede na vašo morebitno upravičenost:

  • do denarnega nadomestila za brezposelnost (po določbah ZUTD) ali
  • začasnega denarnega nadomestila (po določbah ZIUPOPDVE – Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije).

Tujcu z državljanstvom države, ki ni članica EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, se enkratni solidarnostni dodatek izplača, če se šteje za brezposelno osebo po ZUTD in ne izpolnjuje pogojev za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost.
 

Kako uveljavljate dodatek?

► Enkratni solidarnostni dodatek uveljavljate z vlogo, ki jo oddate v 30 dneh od uveljavitve PKP8. Naslovite jo na našo območno službo, pri kateri ste prijavljeni kot brezposelni.

Obrazec vloge za solidarnostni dodatek


Vlogi priložite:

  • kopijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali
  • kopijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas ali 
  • druga ustrezna dokazila o prenehanju delovnega razmerja iz drugega razloga.
     

Vlogo dobite:

Vlogo oddate:

Obrazec morate v celoti izpolniti, podpisati in poskenirati, skupaj s podpisano in poskenirano prilogo (kopijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali kopijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas oziroma drugega dokazila o prenehanju delovnega razmerja).

Obrazec mora biti v celoti izpolnjen in podpisan, skupaj s podpisano prilogo (kopijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali kopijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas).
 

Enkratni solidarnostni dodatek za brezposelne po PKP8