Delodajalci

Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito

Usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne osebe z mednarodno zaščito in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 29. 11. 2019 do 12:00.

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 1. 10. 2018.

Za leti 2018 in 2019 je na voljo okvirno 150.000 EUR, zagotovljenih iz slovenskega proračuna.

Predvidena je vključitev okrog 33 brezposelnih z mednarodno zaščito v usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije.


Ciljne skupine brezposelnih

V usposabljanje na delovnem mestu vključimo osebe s priznano mednarodno zaščito, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih.


Na kratko o povabilu

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.  

Usposabljanje traja 6 mesecev.

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati usposablja največ eno osebo oziroma dve osebi, če usposabljanje poteka na enakem ali podobnem delovnem mestu. 

Povrnemo vam upravičene stroške za izvedeno usposabljanje, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.


Javno povabilo

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 1. 10. 2018)

Obrazec ponudba, skupaj z obrazcem Oprema ponudbe (objavljeno: 1. 10. 2018)

Dokumentacijo javnega povabila lahko tudi osebno prevzamete v glavnih pisarnah območnih služb Zavoda v času uradnih ur.


Kdo in kako se prijavi na povabilo?

Ponudbo za usposabljanje na delovnem mestu lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (5. poglavje). 

Na povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti v vložišče pristojne območne službe

Pred oddajo ponudbe skupaj z vami ugotovimo, ali je predvideni program usposabljanja primeren za osebe z mednarodno zaščito, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih (več o tem v 6. poglavju javnega povabila).

Predložite lahko več zaporednih ponudb. V eni ponudbi lahko predlagate več programov.


Do kdaj se prijavite?

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 29. 11. 2019 do 12.00, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Zaradi porabe sredstev lahko povabilo predčasno zapremo.


Odpiranje in obravnava ponudb

Odpiranje je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termine odpiranja ponudb na posameznih območnih službah najdete v javnem povabilu (9. poglavje).

Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za usposabljanje oseb z mednarodno zaščito. 

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije praviloma enkrat tedensko na naših območnih službah.

Če izpolnjujete vse pogoje in določila javnega povabila, se posamezni predlagani programi točkujejo po merilih za ocenjevanje ponudb. Oglejte si merila v javnem povabilu (8. poglavje). 

Sprejete so pravočasne in formalno popolne ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje in določila javnega povabila ter pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 


Vključevanje kandidatov

 • Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o izvedbi usposabljanja.
 • Po podpisu navedene pogodbe predlaganega kandidata napotite na predhodni zdravniški pregled. Če ga uspešno opravi, se lahko vključi v usposabljanje. 
 • Usposabljanje pričnete potem, ko je kandidat z nami podpisal pogodbo o vključitvi v program, o čemer vas obvestimo. 
 • Udeleženca morate za vsak koledarski mesec, v katerem poteka usposabljanje, zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. 
 • Usposabljanja se lahko izvajajo najdlje do 30. 6. 2020.

Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne osebe z mednarodno zaščito in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 29. 11. 2019 do 12:00.

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi usposabljanja. Povrnemo vam:

 1. Strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca. 
  Mesečni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca znaša 250 EUR, kar za šest mesecev pomeni skupaj 1.500 EUR.
   
 2. Strošek predhodno opravljenega zdravniškega pregleda za udeleženca.

Delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu se kot upravičeni strošek lahko povrnejo le dejanski stroški predhodnega zdravniškega pregleda udeležencev. Če se predvideno usposabljanje ni moglo izvesti, ker se oseba ni vključila ali zaradi negativne ocene zdravniškega pregleda, ki ga je delodajalec plačal, je delodajalec upravičen do povrnitve tega stroška.

Pri izvajanju usposabljanja in uveljavljanju upravičenih stroškov uporabljate naslednje obrazce:

Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja

Poročilo o uspešnosti udeleženca

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov (za SKIS-klasifikacije, navedene v javnem povabilu) 

Zahtevek za izplačilo, skupaj s specifikacijo k zahtevku, oddate kot eRačun preko:

Če specifikacija kot priloga k eRačunu za izplačilo presega 2 MB, jo pošljite na klasičen ali elektronski naslov naše pristojne območne službe. Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.

Podrobnejše informacije v zvezi z dokumentacijo, s katero dokazujete izvedbo usposabljanja in uveljavljate povračilo upravičenih stroškov, so na voljo v besedilu javnega povabila in v sklenjeni pogodbi, katere vzorec je del povabila.


Kontaktna oseba 

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo: