Delodajalci

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

Mesečna subvencija po 740 EUR za zaposlitev brezposelnih udeležencev praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice. Delovno razmerje je za najmanj pol leta, z možnostjo podaljšanja še za najmanj pol leta. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31.3.2022.

Evropski socialni sklad

Javno povabilo smo objavili 1.4.2020 ter spremenili 24.6.2020, 11.11.2020 in 23.3.2021. 

Za leta od 2020 do 2023 je na voljo 1,6 milijona EUR, od katerih:

 • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija;
 • je 68 % sredstev namenjenih za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 32 % pa za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija. 

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Predvidena je zaposlitev 180 brezposelnih iz vse Slovenije.
 


Ciljna skupina brezposelnih:

S pomočjo subvencije lahko zaposlite osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih, ki bodo po vključitvi v praktično usposabljanje v okviru programa Učne delavnice znova postale dejavne na trgu dela in vam jih predlagamo za vključitev. 
 


Višina subvencije:

Subvencija za izplačilo znaša:

 • 740 EUR 

  ¤ za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
   
 • sorazmerno manj:

  ¤ 
  ​za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, 

  ¤ za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.
   

Delovno razmerje sklenete za najmanj 6 mesecev neprekinjeno.

Če podaljšate ali ohranite zaposlitev iste osebe še za najmanj nadaljnjih 6 mesecev brez prekinitve, ste upravičeni do dodatnih 6 mesečnih subvencij (skupaj 12 subvencij v enaki višini po 740 EUR). 12 subvencij vam izplačamo v kolikor pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo sklenete najpozneje z dnem, 1. 12. 2021, sicer ste upravičeni le do 6 mesečnih subvencij.


Javno povabilo:

Opredeljuje pogoje, postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila za pridobitev subvencije, roke, vzorec pogodbe, ki jo bomo sklenili z delodajalcem, in drugo. 

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 1.4.2020, spremenjeno: 24. 6. 2020, 11. 11. 2020 in 24. 3. 2021)

Obrazec Ponudba lahko izpolnite le elektronsko na našem Portalu za delodajalce 

Dokumentacijo javnega povabila lahko prevzamete tudi osebno v glavnih pisarnah na naših območnih službah v času uradnih ur.  
 


Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz javnega povabila (6. poglavje).

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. 

Predložite lahko eno ali več ponudb. Ob predložitvi nove ponudbe morajo biti sklenjene vse zaposlitve iz že podpisanih pogodb ali aneksov po prejšnjih ponudbah.
 


Kako se prijavite?

Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan, do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 3. 2022 do 12.00, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb. 

Če so razpoložljiva sredstva razdeljena za posamezno kohezijsko regijo, na spletu objavimo obvestilo o zaprtju. 
 


Odpiranje in obravnava ponudb:

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

Odpiranje poteka ob sredah ob 10:00 na naši Centralni službi v Ljubljani na naslovu: Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana.

Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletni strani. Poglejte si termine odpiranja

Zaradi upoštevanja navodil epidemiološke stroke svojo udeležbo na javnem odpiranju ponudb, od 21. 6. 2021, napoveste vsaj en dan prej na eNaslov: sabina.spehar@ess.gov.si.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnava strokovna komisija na naši centralni službi praviloma enkrat na teden. 

Sprejete so pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 
 


Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).

2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti: 

 • v 30-ih dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
 • vsaj 1 dan potem, ko kandidat podpiše pogodbo o vključitvi v program.

4. Delovno razmerje sklenete za najmanj 6 mesecev, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.

6. Predložite nam ustrezno pogodbo o zaposlitvi na Portalu za delodajalce
 


Navedba virov sredstev:

V pogodbo o zaposlitvi obvezno vključite naslednje besedilo: 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si.
 


Izplačilo subvencije:

Subvencijo za zaposlitev vam izplačamo v 6 oziroma 12 enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve. Izplačilo prejemate v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev, zato vam zahtevkov (eRačunov) ni treba posredovati. 

Za izplačilo prve subvencije pošljete kopijo pogodbe o zaposlitvi na naš Portal za delodajalce, lahko tudi po elektronski ali navadni pošti na naslov Centralne službe.

Polni mesec zaposlitve pomeni:

 • pri zaposlitvi s prvim dnem v koledarskem mesecu – zaposlitev do vključno zadnjega dne v tem koledarskem mesecu,
 • če prvi dan zaposlitve ni prvi dan v koledarskem mesecu, je polni mesec zaposlitve prvi mesec, ko zaposlitev traja od prvega do zadnjega dne v mesecu. Prve dni zaposlitve v mesecu, ki ne šteje za polni mesec, se poračuna ob izplačilu zadnje subvencije.

Kadar prvi in zadnji mesec nista polna meseca zaposlitve, se sorazmerni del za prvi mesec poračuna pri izplačilu zadnje subvencije.

Ker se prvi obračun subvencije za prvi polni mesec zaposlitve pripravi in preveri ročno, ostali pa avtomatsko na podlagi križanja podatkov z uradno evidenco ZZZS in FURS, lahko med izplačilom prve in druge mesečne subvencije pride do enomesečnega zamika.

Plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja morate zagotoviti po veljavni delovnopravni zakonodaji.
 


Kontaktne osebe:

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta vam na voljo: