Delodajalci

Učne delavnice

Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je odprto od 15. 1. 2018 do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2018.

Usposabljanje na delovnem mestu 2017 - 2018

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 18.12.2017.

Na voljo je okvirno 1,86 milijona EUR, od katerih: 

 • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna,
 • je 55 % namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 45 % pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

V učne delavnice je v letu 2018 predvidena vključitev okrog 270 brezposelnih pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva iz vse Slovenije.
 


Na kratko o povabilu

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih praktično usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom učne delavnice, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.  

Učna delavnica za posameznega udeleženca traja 6 mesecev.

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem internem in zunanjem mentorstvu praktično usposablja praviloma polni delovni čas.

Interni mentor lahko hkrati usposablja največ dve osebi. Opraviti mora najmanj 60 ur mentorstva na mesec s ciljem, da udeleženec pridobiva znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, torej delovno specifične kompetence.

Zunanji mentor mora opraviti najmanj 12 ur mentorstva v celotnem obdobju učne delavnice. Udeležencu pomaga premagovati težave, ki so običajno posledica dolgotrajne neaktivnosti oziroma brezposelnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir ipd.

Povrnemo vam upravičene stroške za izvedene učne delavnice, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.
 


Javno povabilo

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (spremenjeno: 26. 3. 2018)

Obrazec ponudba, skupaj z obrazcem za opremo ponudbe 

Dokumentacijo javnega povabila lahko tudi osebno prevzamete v glavnih pisarnah naših območnih služb v času uradnih ur.

Pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč pogosta vprašanja in odgovori.
 


Ciljna skupina za učne delavnice

1. V učne delavnice v socialna in invalidska podjetja vključimo brezposelne, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih in za katere smo na Zavodu ugotovili, da potrebujejo poglobljeno obravnavo in izpolnjujejo vsaj še enega od naslednjih pogojev:

 • so dolgotrajno brezposelni (vsaj 24 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih),
 • imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo,
 • so starejši od 55 let,
 • so iskalci prve zaposlitve in vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, pri čemer imajo prednost mladi do 29. leta starosti z odločbami o usmerjanju ali statusom invalida ob prehodu iz izobraževanja na trg dela,
 • imajo status invalida in niso vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije,
 • so osebe v programu ali v dveh letih po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
 • jim še ni preteklo eno leto od prestane kazni zapora oziroma so v času pogojnega odpusta in so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so pripadniki romske skupnosti,
 • so osebe, ki se bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirale na trgu dela.

2. V učne delavnice v zaposlitvene centre vključimo brezposelne, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih in za katere smo na Zavodu ugotovili, da potrebujejo poglobljeno obravnavo ter imajo status invalida in niso vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije.
 


Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo za izvedbo učnih delavnic lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih in ste vsaj dvanajst mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije:

 1. kot zaposlitveni center ali
 2. imate status socialnega podjetja ali
 3. imate status invalidskega podjetja,

pri čemer izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (5. poglavje).
 


Kako se prijavite?

Predlagamo vam, da zaradi uspešnosti že pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. 

Ponudbo na predpisanem obrazcu lahko oddate po pošti ali osebno v glavno pisarno centralne službe na naslovu: Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana. V eni ponudbi lahko predlagate več programov. 

Povabilo je odprto od 15. 1. 2018 do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 12. 2018, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev lahko povabilo predčasno zapremo za posamezno kohezijsko regijo ali za javno povabilo v celoti. Obvestilo bomo objavili na spletni strani.
 


Odpiranje in obravnava ponudb

Odpiranje je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu.

Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za učne delavnice. 

Ponudbe odpira in obravnava strokovna komisija praviloma enkrat na teden na naši centralni službi, in sicer v četrtek ob 9.00. 

Sprejete so pravočasne in formalno popolne ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje in določila javnega povabila ter pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. Oglejte si merila v javnem povabilu (7. poglavje).

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.
 


Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi učnih delavnic. Povrnemo vam:

 • mesečni strošek izvedbe praktičnega usposabljanja za udeleženca ali pa 
 • strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.  

Mesečni strošek izvedbe učne delavnice v obliki praktičnega usposabljanja za udeleženca znaša 560 EUR, kar za šest mesecev pomeni skupaj 3.360 EUR.

Udeležencem učne delavnice izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

Pri izvajanju učnih delavnic in uveljavljanju upravičenih stroškov uporabljate naslednje obrazce:

Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov

Poročilo o pridobljenih veščinah, znanjih in spretnostih udeleženca

Mesečni zahtevek za izplačilo skupaj s specifikacijo oddate kot eRačun preko:

 • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov,
 • portala UJPnet eRačun.

Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.

Podrobnejše informacije glede dokumentacije, s katero dokazujete izvedbo učne delavnice in uveljavljate povračilo upravičenih stroškov, so na voljo v besedilu javnega povabila in v sklenjeni pogodbi.
 


Logotipi

Pri informiranju in komuniciranju o projektu ravnajte v skladu z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, objavljenimi na www.eu-skladi.si. Vključite informacijo, da projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Logotip ESS

 


Kontaktna oseba 

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo: