Delodajalci

Povračilo nadomestila za skrajšani delovni čas

Interventni ukrep je namenjen ohranitvi delovnih mest z dodelitvijo pomoči delodajalcem, ki zaposlenim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije.

Uveljavljanje povračila

Od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021

Delno povračilo nadomestila plače zaradi skrajšanega polnega delovnega časa lahko uveljavljate za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in jim zagotavljate delo vsaj za polovični delovni čas. 

To pomeni, da zaposlenemu odredite delo s skrajšanim delovnim časom, ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo (v obsegu od 5 do 20 ur na teden).

Povračilo izplačanega nadomestila plače uveljavljate za tisti del delovnega časa, za katerega ste zaposlenega napotili na začasno čakanje na delo (ko zaposleni ne dela v obsegu do polnega delovnega časa). 

Delo s skrajšanim delovnim časom lahko odredite v obdobju od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021. Takšnega dela ne morete odrediti zaposlenemu v obdobju odpovednega roka. 

Povračilo lahko uveljavljate, če je od nastopa zaposlenega po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi preteklo 3 mesece.
 

Prikaz primera:

Zaposleni → pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas in odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom

 1. Zagotovljeno delo vsaj polovični delovni čas (zaposleni dejansko dela):
  najmanj 20 ur na teden → izplačana plača za ta del delovnega časa.
   
 2. Začasno čakanje na delo (napotitev – zaposleni ne dela):
  največ 20 ur na teden → izplačano nadomestilo plače za ta del delovnega časa,
  z možnostjo povračila nadomestila. 
   

Oddaja vloge:

► Oddajte vlogo za povračilo nadomestila na portalu za delodajalce.

Predložite jo v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Pri tem obvezno priložite odredbe o skrajšanem delovnem času za zaposlene, ki ste jim odredili takšno delo. 
 

Pomembno!

Z izdajo pozitivnega sklepa za obravnavano vlogo nastane tudi vaša zakonska obveznost, da nas predhodno obvestite o morebitnem vpoklicu zaposlenih nazaj na delo s polnim delovnim časom. Obveščanje bo potekalo na portalu za delodajalce. 

 

Oddaja zahtevka za izplačilo

Delodajalci s pozitivnimi sklepi lahko od 10. dne v vsakem mesecu za pretekli mesec oddate zahtevek za povračilo nadomestila plače.

Prvi zahtevek za povračilo na podlagi ZIUPGT (PKP9) je možen za julij 2021.

Predložite zahtevek na portalu za delodajalce

 


Višina povračila

Višina nadomestila plače znaša toliko kot pri začasni nezmožnosti  zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (80 % osnove po Zakonu o delovnih razmerjih). 

Zaposlenemu izplačate nadomestilo plače za tisti del delovnega časa, za katerega ste ga napotili na začasno čakanje na delo (v obsegu od 5 do 20 ur na teden).

Povrnemo vam 80 % izplačanega nadomestila plače. Povračilo vključuje nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

Povračilo nadomestila ne sme presegati polovice povprečne mesečne plače v RS v letu 2020 (ne sme biti višje od 928,10 EUR na mesec). 

 


Kdo lahko uveljavlja povračilo?

Delno povračilo izplačanega nadomestila plače lahko uveljavljate delodajalci:

 • pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije pred 31. 12. 2020, ki imate z zaposlenimi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, ali
 • fizične osebe, ki opravljate kmetijsko dejavnost, najpozneje 31. 12. 2020 vpisane v Register kmetijskih gospodarstev,

pri čemer:

 • po svoji oceni najmanj 10 % zaposlenim na mesec ne morete zagotavljati najmanj 90 % dela ter
 • vam je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti. 

Do delnega povračila nadomestila plače niste upravičeni neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS ali proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov ali odstopljenih javnih virov je bil v letu 2020 višji od 70 %.

Delnega povračila nadomestila plače ne morete uveljavljati, če:

 • ste v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
 • ne izpolnjujete obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti,
 • imate neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge,
 • na dan oddaje vloge nimate predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let.

 


Zakonodaja

Podlaga za uveljavljanje povračila je Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije (ZIUPGT/PKP-9, Uradni list RS, 112/2021), ki je začel veljati 14. 7. 2021.

 


Dodatne informacije

Splošno o ukrepih, tehnična pomoč pri oddaji in dopolnitvi vloge na portalu:

Konkretna vprašanja glede izplačil, vračil:

 • Pri tem navedite naziv svojega podjetja ali matično številko in številko zadeve, na katero se nanaša vaše vprašanje. Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čim prej, najkasneje v 3 delovnih dneh.
   

Vsebinske informacije o ukrepih: