Delodajalci

Javna dela 2018

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2018. Povabilo je odprto od 10.11.2017 do porabe sredstev, najdlje do 30. 4. 2018.

Zapiranje javnega povabila

Zaradi razdelitve sredstev objavljamo zaprtje javnega povabila po posameznih sklopih na naslednjih območnih službah. 
 

Sklop CE KP KR LJ MB MS
soc.-varst. podr.
4.12.
2017
30.11.
2017
6.12.
2017
 
30.11.
2017
27.12.
2017
prog. za osebe s
I.–IV. ravn. izobr.
14.12.
​2017
 
21.12.
​2017
19.12.
2017
30.11.
2017
4.12.
2017
druga podr.
5.12.
2017
30.11.
2017
6.12.
​2017
30.11.
2017
30.11.
2017
4.12.
2017

 

Sklop NG NM PT SE TR VE
soc.-varst. podr.
7.12.
2017
4.12.
2017
6.12.
2017
 
14.12.
2017
5.12.
2017
prog. za osebe s
I.-IV. ravn. izobr.
14.12.
2017
 
6.12.
2017
 
 
5.12.
2017 
druga podr.
30.11.
2017
11.12.
2017
6.12.
2017
 
14.12.
​2017
5.12.
2017

 


Na kratko o povabilu

Javno povabilo smo objavili na naši spletni strani 24. 10. 2017. Poglejte si napoved povabila.

Za izvajanje programov javnih del je na voljo 25 milijonov EUR.

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. 

V programe bomo vključili predvidoma 4.500 dolgotrajno brezposelnih.

Na javnem povabilu izbiramo programe na področjih iz Kataloga programov javnih del: 1 – kmetijstvo, 2 – vzgoja in izobraževanje, 3 – okolje in prostor, 4 – kultura, 5 – socialno varstvo in 6 – drugi programi javnih del. 
 


Katalog programov javnih del za leto 2018

Katalog je samostojen dokument, ki določa nazive in vsebine programov javnih del po področjih izvajanja programov, ki so lahko predmet ponudbe, oddane na javno povabilo. Vse dopolnitve ali spremembe Kataloga bodo sproti objavljene in bodo pričele veljati z dnem objave na spletni strani.

Katalog programov javnih del za leto 2018 (objavljen: 24. 10. 2018)
 


Dokumentacija javnega povabila

Javno povabilo opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila, skupaj z obrazci za prijavo in vzorcem pogodbe o izvajanju javnega dela (objavljeno: 24. 10. 2017)

Obrazec Ponudba z obrazcem Oprema ponudbe 

Obrazec Program javnega dela za leto 2018

Obrazec Izjava naročnika programa javnega dela za leto 2018

Financiranje javnih del po občinah

Pri pripravi ponudbe na javno povabilo so vam lahko v pomoč tudi Odgovori na vprašanja ponudnikov (popravljeno: 30. 11. 2017).

Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela. Višina minimalne plače je bila spremenjena s 1. 1. 2017 in znaša 804,96 EUR (Uradni list RS, 4/2017). Poglejte si zadnji izračun plač za udeležence javnih del (spremenjeno: 24. 10. 2017).
 


Pogoji za prijavo in oddaja ponudb

Ponudbe lahko oddate od 10. 11. 2017 od 8:00 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 4. 2018 do 13:00.

Ponudbe, ki bodo prejete pred dnevom odprtja javnega povabila ali na dan odprtja, vendar pred objavljeno uro odprtja javnega povabila, bodo zavržene.

Ponudba mora biti oddana osebno ali po pošti izključno na naslov območne službe Zavoda, kjer se bo program izvajal.

Pogoje za kandidiranje si lahko preberete v 4. poglavju javnega povabila.
 


Odpiranje in obravnava ponudb

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za javno povabilo.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah praviloma enkrat na teden
 


Ste bili izbrani na javnem povabilu

Poglejte si seznam izbranih izvajalcev javnih del za leto 2018 (objavljeno: 27. 12. 2017). 

 


Navodila za izvajanje programov

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov, pravic iz delovnega razmerja.

Navodila za izvajanje programov javnih del v letu 2018  


Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del 

Izjava za povračilo stroškov prevoza z navodilom

 


Izvajanje programov javnih del, ki jih v celoti financira občina


Občina lahko z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje Zavoda RS za zaposlovanje.

Preberite več o izvajanju programov, ki jih v celoti financira občina

Vloga za soglasje Zavoda k programu javnega dela v letu 2018

Soglasje (vzorec obrazca)

 


Pravne podlage

Javno povabilo za izbor programov javnih del temelji na naslednjih dokumentih:


Kontaktna oseba

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:


Zbornik javnih del

Javna dela v Sloveniji izvajamo že 25 let. Ob tej priložnosti smo izdali zbornik, v katerem najdete skoraj 40 zanimivih zgodb o programih, ki so bili prepoznani kot dobre prakse javnih del v različnih slovenskih regijah. Zahvaljujemo se vsem izvajalcem, ki ste s svojimi prispevki omogočili nastanek zbornika. 

Vabimo vas, da pobrskate po Zborniku javnih del v Sloveniji.