Delodajalci

Aktivni do upokojitve

Subvencija do 11.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let in več. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Delodajalci lahko ponudbe na javno povabilo ponovno oddajo od 1. septembra 2019 do 30. 6. 2020.

Evropski socialni sklad


Predčasno zaprto javno povabilo za zaposlitev brezposelnih:

Z dnem 23. 7. 2019 smo predčasno zaprli javno povabilo za zaposlitev brezposelnih zaradi porabe razpoložljivih sredstev za leto 2019.

S ponudbami, ki smo jih prejeli do vključno 22. 7. 2019, so bila namreč na javnem povabilu porabljena vsa letna razpoložljiva sredstva. 

Zavod bo za razpoložljiva sredstva v naslednjem letu ponovno pričel zbirati ponudbe od 1. septembra 2019 od vključno 10.00 ure. 

Delodajalci lahko brezposelne, stare 58 let in več zaposlijo v okviru programa Zaposli.me, kjer za njihovo zaposlitev lahko pridobijo subvenicjo v višini najmanj 5.000 EUR za zaposlitev najmanj 12 mesecev.

 


Evropski socialni sklad

Javno povabilo smo objavili 13. 4. 2018 in spremenili glede višine sredstev 30. 8. 2019. 

Zaradi predčasne razdelitve sredstev za leto 2019 je bilo zaprto od 23. 7. 2019 do 31. 8. 2019 in ponovno odprto od 1. 9. 2019.

V obdobju 2018–2020 je na voljo skoraj 9,3 milijonov EUR, od katerih 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija.

Sredstva so razdeljena med kohezijski regiji. Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Predvidena je vključitev 903 brezposelnih iz vse Slovenije, s ciljem, da ohranijo zaposlitev do upokojitve.
 


Na kratko o povabilu:

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več, so prijavljeni v naši evidenci in vam jih predlagamo za vključitev.

Subvencija znaša do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom. Izplačamo jo v dveh delih: po zaposlitvi in po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Zaposlitve spremljamo vsaj 24 mesecev.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto. 
 


Ciljne skupine brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo brezposelne, ki so dopolnili 58 let in več in so prijavljeni v naši evidenci.

Pri vključevanju bomo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost ali socialnovarstvene prejemke. 
 


Višina subvencije:

Subvencija znaša:

  • do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
  • sorazmerno manj za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas.

Zaposlitve spremljamo najmanj 24 mesecev. Če se oseba pred iztekom 24 mesecev subvencionirane zaposlitve predčasno ali starostno upokoji, ste upravičeni do sorazmernega dela subvencije.
 


Javno povabilo:

Opredeljuje pogoje, postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila za pridobitev subvencije, roke, vzorec pogodbe, ki jo bomo sklenili z delodajalcem, in drugo. 

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 13. 4. 2018 in spremenjeno 30. 8. 2019)

Obrazec Ponudba, ki jo lahko izpolnite in oddate le elektronsko na našem Portalu za delodajalce

Dokumentacijo javnega povabila lahko prevzamete tudi osebno v glavnih pisarnah naših območnih služb v času uradnih ur.  
 


Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. 

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov (subvencij) iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v 23. pogoju javnega povabila. Skupno število kandidatov (subvencij) je odvisno od števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja. Ob predložitvi nove ponudbe morajo biti sklenjene vse zaposlitve iz že podpisanih pogodb ali aneksov po prejšnjih ponudbah.
 


Postopek prijave:

1. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate pri nas objaviti prosto delovno mesto, kjer navedete, da želite zaposlovati v okviru tega programa. To lahko storite elektronsko na Portalu za delodajalce ali s pomočjo obrazca PDM-1 (Sporočilo o prostem delovnem mestu), ki ga pošljete na pristojno območno službo.

Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandidatov pred oddajo ponudbe. To predvsem pomeni, da ustrezno izpolnite obrazec PDM-1 za prosto delovno mesto, na katerega vam napotimo kandidate iz ciljne skupine brezposelnih, in nas obvestite o izboru. 

2. Ponudbo za subvencionirano zaposlitev lahko predložite šele po opravljenem postopku izbora kandidatov za prosto delovno mesto.

Na javno povabilo se prijavite tako, da oddate ponudbo v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan, od 1. 9. 2019 od 10. ure do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb. 

Povabilo lahko zaradi porabe sredstev predčasno zapremo, za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo v okviru koledarskega leta, kar objavimo na spletni strani. 

Javno povabilo je torej odprto do objave obvestila o zaprtju zaradi porabe razpoložljivih sredstev (za posamezno kohezijsko regijo) oziroma najkasneje do skrajnega roka za oddajo ponudb. 
 


Odpiranje in obravnava ponudb:

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

Termini odpiranja na posameznih območnih službah so navedeni v 10. poglavju javnega povabila.

Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za javno povabilo Aktivni do upokojitve.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah praviloma enkrat na teden. 

Sprejete so pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 
 


Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).

2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:

  • v 30-ih dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
  • vsaj 1 dan potem, ko kandidat z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

4. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.
 


Navedba virov sredstev v pogodbi o zaposlitvi:

V pogodbo o zaposlitvi morate obvezno vključiti naslednje besedilo: Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si.
 


Izplačilo subvencije:

Subvencijo za zaposlitev vam izplačamo v dveh delih na podlagi eRačuna: prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve.

Izplačilo uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev.

Zahtevka za izplačilo subvencije oddate kot eRačun preko:

  • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov, ali
  • portala UJPnet eRačun.

Ob zahtevku/e-računu za izplačilo prvega dela subvencije pošljite tudi elektronsko obliko kopije (sken) pogodbe o zaposlitvi na elektronski ali klasični naslov pristojne območne službe. V sporočilu navedite tudi številko pogodbe, ki se nahaja na zadnji strani nad podpisom. Več o oddaji e-računa si preberite v vzorcu pogodbe o izvedbi projekta, ki je del javnega povabila

Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.

 


Kontaktne osebe:

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta vam na voljo: