Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Usposabljanje na delovnem mestu 2017-2018

Ste starejši od 50 let in brezposelni najmanj 3 mesece? Ali pa ste dopolnili 30 let ali več in ste brez zaposlitve že vsaj 12 mesecev? S tem programom lahko pridobite praktična znanja, spretnosti in izkušnje na delovnem mestu pri delodajalcu. Tako se vključite v delovno okolje in si povečate zaposlitvene možnosti.

Usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne


Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Spoznate delovne postopke, naloge in opravila na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu.
 • Pridobite nova znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki povečajo vaše možnosti za zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu.
 • Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti. 

Kdo se lahko vključi v usposabljanje?


Vključite se lahko, če ste:

 • starejši od 50 let in najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • stari 30 let in več in najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih (dolgotrajno brezposelni),
 • stari 30 let in več, imate največ končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in ste najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih
 • posameznik, ki se vključuje na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije

Ob upoštevanju vašega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc bomo pri vključevanju v usposabljanje dajali prednost:

 • tistim, ki v zadnjih 2 letih še niste bili vključeni v noben program,
 • tistim z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
 • tistim z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
 • tistim s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter
 • tistim, ki ste dlje časa prijavljeni med brezposelnimi.

Pomembno:

V usposabljanje se ne morete vključiti:

 • če vam je pri istem delodajalcu prenehala ali bila prekinjena pogodba o zaposlitvi in ste se prijavili med brezposelnimi, od takrat pa še ni minilo 12 mesecev;
 • če ste se pri istem delodajalcu v zadnjih 12 mesecih že usposabljali na delovnem mestu ali bili vključeni v program delovnega preizkusa ali v program javnih del;
 • če ste bili v zadnjih 12 mesecih pred začetkom usposabljanja že vključeni v enako ali podobno usposabljanje ali delovni preizkus. 

 
Kako se izvaja program?

Usposabljanje poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v predpisanem obsegu, najmanj 60 ur pri 2 mesečnem in najmanj 90 ur pri 3 mesečnem usposabljanju.

Posamezno usposabljanje lahko traja:

 • 2 meseca (za enostavna, nezahtevna in manj zahtevna delovna mesta) ali 
 • 3 mesece (za zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta).

Vsa usposabljanja morajo biti zaključena do 31. 3. 2019.

Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez sklenjenega delovnega razmerja. V tem času vas vodimo v naši evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja.

Usposabljanje traja praviloma 8 ur na dan in največ 5 dni na teden. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

Delodajalci sodelujejo v programu na podlagi javnega povabila. Ponudbe na povabilo lahko oddajo do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.
Usposabljate se lahko le pri delodajalcih, ki so z nami sklenili pogodbo o izvedbi usposabljanja, na podlagi katere jim za vas povrnemo upravičene stroške programa.


Kaj vam povrnemo za usposabljanje?

Povrnemo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec: 
Dodatek za prevoz – za vsak dan vaše dejanske udeležbe na usposabljanju znaša 0,13 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
Dodatek za aktivnost – znaša 3,00 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju. Če prejemate nadomestilo za brezposelnost, vaš dodatek za aktivnost v tem času znaša 1,50 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju.
 

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vključitev nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja: 

 1. presoja smiselnosti vključitve,
 2. priprava in podpis zaposlitvenega načrta,
 3. napotitev na predhodni zdravniški pregled (delodajalec),
 4. podpis pogodbe o vključitvi v program. 

Na zdravniški pregled vas napoti delodajalec potem, ko je z nami že podpisal pogodbo o izvedbi usposabljanja. Za vsak koledarski mesec, v katerem poteka usposabljanje, vas mora zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, in urediti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo.
 

Kje dobite več informacij?

Pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 

Preberite več o prijavi pri Zavodu.


 

Evropski socialni sklad

Usposabljanje na delovnem mestu delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

ESS