Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Povračilo prispevkov delodajalca v Pomurju

S pomočjo tega ukrepa vam pomagamo do redne zaposlitve pri delodajalcih v Pomurju. Za vašo zaposlitev delodajalcem povrnemo njihove plačane prispevke za socialno varnost. Takšno možnost imate, če ustrezate ciljnim skupinam ukrepa.

Povračilo prispevkov Pomurje

Vaša pot do zaposlitve v Pomurju

Kaj vam prinese vključitev v ukrep?

 • Redno zaposlitev pri delodajalcu, plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.
 • Višjo socialno varnost in plačane prispevke iz redne zaposlitve (za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ipd.).
 • Nova znanja, veščine in delovne izkušnje, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti.

Kdo se lahko vključi v ukrep?

Delodajalci lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo povračilo prispevkov, če ste prijavljeni med brezposelnimi in hkrati sodite v eno od naslednjih skupin:

 1. v preteklih šestih mesecih ni imela redno plačane zaposlitve ali
 2. je stara od 15 do 24 let ali
 3. ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali je v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še ni pridobila prve redne plačane zaposlitve ali
 4. je starejša od 50 let ali
 5. živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katere zakonec je brezposeln ali
 6. se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za najmanj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji, ali
 7. je pripadnik etnične manjšine ali
 8. se šteje kot invalid v kvotnem sistemu invalidov. 

Pri tem ni potrebno, da prebivate v Pomurju. Lahko prihajate tudi iz drugih regij. Pomembno je, da ustrezate ciljnim skupinam ukrepa in da se zaposlite oziroma opravljate delo v Pomurju oziroma na območju občin Pomurske regije.

Kako se ukrep izvaja?

Podlage za izvajanje ukrepa so:

 • Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2019, 
 • Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje.

Namen zakona je pomagati Pomurju pri razvojnem dohitevanju drugih slovenskih regij in pri blaženju posledic gospodarske krize. Zakon tako določa dodatne ukrepe za spodbujanje razvoja Pomurske regije in njihovo financiranje.

Med temi ukrepi je tudi povračilo prispevkov delodajalca za socialno varnost, ki ga izvajamo na zavodu za zaposlovanje.

Kaj ukrep omogoča delodajalcem?

Če sodite v ciljno skupino ukrepa, delodajalcem za vašo zaposlitev povrnemo njihove plačane prispevke za socialno varnost. Prispevke jim povrnemo v dejanski višini za obdobje dveh let.

Delodajalci vas morajo zaposliti v času veljavnosti zakona. To pomeni, da mora biti pogodba o zaposlitvi z vami sklenjena najkasneje do 31. 12. 2019.

Vaša zaposlitev mora biti ohranjena neprekinjeno najmanj dve leti. Tako vas lahko zaposlijo neprekinjeno za 24 mesecev ali pa z vami zakonito sklenejo več pogodb o zaposlitvi za določen čas, vendar brez enega dneva vmesne prekinitve in v skupnem trajanju najmanj dveh let.

Povračilo prispevkov delodajalci uveljavljajo za nazaj, in sicer:

 • po dveh letih vaše zaposlitve oziroma
 • po enem letu vaše zaposlitve, pri čemer mora biti zaposlitev ohranjena neprekinjeno najmanj dve leti.

Kdo lahko uveljavlja povračilo prispevkov?

Povračilo prispevkov lahko uveljavljajo delodajalci, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Sloveniji in imajo sedež ali prebivališče Pomurski regiji, za tiste dejavnosti, ki jih tam tudi dejansko opravljajo.

Vaša zaposlitev pri njih mora predstavljati novo, dodatno zaposlitev (razen objektivno upravičenih izjem).

Kaj zajema Pomurska regija?

Na območje Pomurja sodijo delodajalci, ki imajo sedež oziroma stalno ali začasno prebivališče v eni od naslednjih občin: 

 • Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma,
 • Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci,
 • Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej. 

Kako delodajalci uveljavljajo povračilo?

Delodajalci predložijo svojo vlogo za povračilo prispevkov na našo območno službo, ki je pristojna glede na občino njihovega sedeža ali prebivališča. Za Pomurje sta pristojni območni službi Murska Sobota ali Ptuj.

Delodajalci nam predložijo vlogo:

 • v 60-ih dneh po tem, ko se iztečeta dve leti vaše zaposlitve ali
 • v 60-ih dneh po tem, ko se izteče eno leto vaše zaposlitve, pri čemer mora biti zaposlitev ohranjena neprekinjeno najmanj dve leti.

Kdo ni upravičen do povračila?

Do povračila prispevkov niso upravičeni:

 • samozaposleni za svojo samozaposlitev (lahko pa za dodatne zaposlitve drugih),
 • delodajalci v sektorju ribištva in gojenja vodnih organizmov, ladjedelništva, proizvodnje in distribucije energije ter energetske infrastrukture, premogovništva, primarne kmetijske proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov;
 • družbe v težavah (po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah).

Kako se vključite v ukrep?

Delodajalci lahko uveljavljajo povračilo prispevkov za vašo zaposlitev, če povsem ustrezate vsaj eni od ciljnih skupin ukrepa. To lahko preverite pri svojem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Postopek za vključitev v ukrep pred vašo zaposlitvijo ni predviden oziroma potreben. Torej ne potrebujete presoje smiselnosti vključitve, zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.

Pred vašo zaposlitvijo morate z delodajalcem urediti vse potrebno za sklenitev delovnega razmerja. Delodajalec pa mora izpolnjevati vse pogoje za uveljavljanje povračila prispevkov.

Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.