Aktualni programi za iskalce zaposlitve

Povračilo prispevkov delodajalca na območjih z visoko brezposelnostjo

S pomočjo tega ukrepa vam pomagamo do redne zaposlitve pri delodajalcih v Pokolpju, Mariboru z okolico, Hrastniku, Radečah in Trbovljah. Za vašo zaposlitev jim povrnemo plačane prispevke delodajalca za socialno varnost. Takšno možnost imate, če sodite v skupine brezposelnih, ki jim je ukrep namenjen.

Povračilo prispevkov delodajalca

Vaša pot do zaposlitve na območju Pokolpja, Maribora, Hrastnika, Radeč in Trbovelj

Kaj vam prinese povračilo prispevkov?

 • Redno zaposlitev pri delodajalcu, plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.
 • Nova znanja, veščine in delovne izkušnje, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti.
 • Višjo socialno varnost z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.

Za koga se lahko uveljavlja povračilo?

Delodajalci lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo povračilo prispevkov, če ste prijavljeni med brezposelnimi in hkrati sodite v eno od naslednjih skupin:

 1. v preteklih šestih mesecih niste imeli redno plačane zaposlitve ali
 2. ste stari od 15 do 24 let ali
 3. niste dosegli stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali ste v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še niste pridobili prve redne plačane zaposlitve ali
 4. ste starejši od 50 let ali
 5. živite sami in imate enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sami skrbite za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali je vaš zakonec brezposeln ali
 6. se boste zaposlili v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za najmanj 25 % višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v Sloveniji, ali
 7. pripadate etnični manjšini ali
 8. se štejete kot invalid v kvotnem sistemu invalidov.

Pri tem ni potrebno, da prebivate na območju z visoko brezposelnostjo, to je na območju Pokolpja, Maribora z okolico, Hrastnika, Radeč ali Trbovelj, lahko prihajate tudi od drugod. Pomembno je, da ustrezate navedenim skupinam in da se zaposlite oziroma opravljate delo na enem od navedenih območij z visoko brezposelnostjo.

Kako se izvaja povračilo prispevkov?

Če ste prijavljeni med brezposelnimi in sodite v eno od navedenih skupin, delodajalcem za vašo zaposlitev lahko povrnemo plačane prispevke delodajalca za socialno varnost.

Prispevke jim povrnemo v dejanski višini in za nazaj:

 • v enkratnem znesku – po enem letu vaše zaposlitve, če sodite v eno od prvih sedmih skupin;
 • vsako leto – po izteku vsakega leta vaše zaposlitve, če sodite v osmo skupino (kot invalidi v kvotnem sistemu), vendar najdlje do 31. 12. 2020 (Pokolpje ter Hrastnik, Radeče, Trbovlje) oziroma do 31. 12. 2018 (Maribor z okolico).

Vaša pogodba o zaposlitvi, za katero delodajalci uveljavljajo povračilo prispevkov, mora biti sklenjena v obdobju veljavnosti predpisov za posamezno območje:

 • za Pokolpje – v obdobju od 21. 3. 2012 do 31. 12. 2020,
 • za Maribor z okolico – v obdobju od 22. 6. 2013 do 31. 12. 2018,
 • za Hrastnik, Radeče, Trbovlje – v obdobju od27. 7. 2013 do 31. 12. 2020.

Prvo leto zaposlitve se začne z dnem sklenitve vaše pogodbe o zaposlitvi. Vaša zaposlitev mora biti ohranjena neprekinjeno najmanj eno leto. Tako vas lahko zaposli neprekinjeno za 12 mesecev ali pa z vami zakonito sklene več pogodb o zaposlitvi za določen čas, vendar brez enega dneva vmesne prekinitve in v skupnem trajanju najmanj enega leta.

Če vas delodajalec zaposli s krajšim delovnim časom, mu povrnemo plačane prispevke delodajalca sorazmerno glede na dejanski obseg vaše zaposlitve.

Kdo lahko uveljavlja povračilo prispevkov?

Delodajalci (podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Sloveniji in imajo sedež ali prebivališče v Pokolpju, Mariboru z okolico, Hrastniku, Radečah, Trbovljah.

Povračilo prispevkov lahko uveljavljajo za tiste dejavnosti, ki jih na navedenem območju z visoko brezposelnostjo tudi dejansko opravljajo.

Vaša zaposlitev pri njih mora predstavljati novo, dodatno zaposlitev (razen upravičenih izjem).

Katere občine zajemajo območja z visoko brezposelnostjo?

Na območje z visoko brezposelnostjo sodijo delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v eni od naslednjih občin:

 • Pokolpje – Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika, Semič;
 • Maribor z okolico – Mestna občina Maribor, Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;
 • Hrastnik, Radeče, Trbovlje.

Kako delodajalci uveljavljajo povračilo?

Delodajalci predložijo vlogo za povračilo prispevkov na našo območno službo, ki je pristojna glede na občino njihovega sedeža ali prebivališča.

Za Pokolpje sta pristojni območni službi:

 • Ljubljana – za občine Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica,
 • Novo mesto – za občine Črnomelj, Metlika in Semič.

Za Maribor z okolico sta pristojni območni službi:

 • Maribor – za Mestno občino Maribor ter občine Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše in Selnica ob Dravi,
 • Velenje – za občine Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju.

Za Hrastnik, Radeče, Trbovlje sta pristojni območni službi:

 • Trbovlje – za občini Trbovlje in Hrastnik,
 • Celje – za občino Radeče.

Kako se vključite v ukrep?

Delodajalci lahko uveljavljajo povračilo prispevkov za vašo zaposlitev, če povsem ustrezate vsaj eni od ciljnih skupin ukrepa. To lahko preverite pri svojem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Postopek za vključitev v ukrep pred vašo zaposlitvijo ni predviden oziroma potreben. Torej ne potrebujete presoje smiselnosti vključitve, zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.

Pred vašo zaposlitvijo morate z delodajalcem urediti vse potrebno za sklenitev delovnega razmerja. Delodajalec pa mora izpolnjevati vse pogoje za uveljavljanje povračila prispevkov.

Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.